Suomen ylioppilaskuntien liitto

Nytt

 • Pressmeddelande 6.10.2016

  Får publiceras

  Studentkårernas riksomfattande temavecka för utvecklingssamarbete (#kehyviikko) arrangeras gemensamt 10–16 oktober av studentkårerna vid Helsingfors, Jyväskylä, Åbo, Uleåborg, Lapplands och Östra Finlands universitet samt Aalto-universitetets och Konstuniversitetets studentkårer. Temat i år är Agenda2030, dvs. de globala målsättningarna för hållbar utveckling.

  Under toppmötet som ordnades i samband med öppningen av FN:s 70 generalförsamlings möte i september 2015 kom världens ledare överens om nya globala målsättning för hållbar utveckling för åren 2016–2030. Målsättningar är ambitiösa: att helt utrota fattigdom globalt. Målen fäster särskild uppmärksamhet vid grundläggande förutsättningar för utveckling: fred och säkerhet, miljöskydd och en rättvis fördelning av ekonomisk tillväxt.

  » Läs mera

 • Det är alltid spännande att börja med något nytt, vare sig det handlar om ett nytt jobb eller att till exempel inleda studier. För någon som har barn kan det vara särskilt utmanande. Att få de nya vardagsrutinerna att fungera vållar åtminstone lika mycket huvudbry som de gör för en som nyss flyttat hemifrån till en ny ort för att studera. Mitt i allt det nya behöver du som tur inte bli ensam med dina bekymmer och utmaningar, utan det lönar sig att utnyttja de sociala skyddsnät du har omkring dig.

  För att underlätta kombinationen av studier och familjeliv har vi sammanställt  en nationell handbok för studerande med barn. Via länken nedan kan du bläddra i den elektroniska versionen (på finska). I den kortfattade handboken har vi delat upp stödtjänsterna för studerande med barn i tjänster som erbjuds av universitetet, samhället respektive kommunen.

  » Läs mera

 • Den europeiska gemenskapen har vänt sig allt mer inåt i och med den ekonomiska krisen och flyktingkrisen. Vi i studentrörelsen måste vara på alerten då olika instanser funderar på vilken riktning EU ska ta. FSF och European Students’ Union, som samlar alla medlemsländernas paraplyorganisationer för högskolestuderande, gör just det den här hösten. Kommissionen har nyss skickat ut ett historiskt dokument på remiss: Grundpelaren för EU:s sociala rättigheter. Dokumentet definierar de centrala  principer som är viktiga för väl fungerande arbetsmarknader och välfärdssystem inom euroområdet. I den här diskussionen har studentrörelsen mycket att bidra med och det är ett viktigt att bevaka studerandes intressen. Studerande ska beaktas som medborgare i sin fulla rätt och att praktikanters utkomst samt studerandes mobilitet måste säkerställas även framöver.

  De här temana är de under vilka vi i slutet av september reser till Bryssel och därifrån till European Students’ Convention där vi fortsätter jobba med det här. Vi kommer att informera er om vad som händer under seminariet genom videoklipp och bilder. Vi vill också bjuda in alla som är intresserade av pelaren att bekanta er med kommissionens meddelande om den och att delta i diskussionen.

  Länken nedan för dig till kommissionens tankar om pelaren för sociala rättigheter:

  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-544_sv.htm

 • Finlands studentkårers förbunds delegation för utvecklingssamarbete (KENKKU) utnämns för en mandatperiod på ett år. Nu är det återigen dags att tacka den förra delegationen för dess energiska arbete och önska den nya delegationen välkommen.

  Samuli Miettinen (ISYY) och Sanni Isometsä (HUS) fortsätter i delegationen. Nya delegationsmedlemmar är Pietari Keskinen och Akin Alaka (AUS), Anu Ahonen, Laura Pylvänäinen, Riikka Aartola och Alex Cisneros (JYY), Kaisa Rahko och Liisa Nerg (HUS), Maarit Malkamäki och Salla Uusitalo (Tamy), Veera Alahuhta (OYY) samt Riina Pursiainen och Noora Mäkelä (TYY).

  KENKKU 2016–2017 organiserade sig i ett team för projektet i Guatemala samt team för kommunikation, finansiering, evenemang, och veckan för utvecklingssamarbete för att stöda och utveckla FSF:s utvecklingssamarbete samtidigt som medlemmarna själva lär sig mer om utvecklingssamarbete. KENKKU får genast kavla upp ärmarna då två av Guatemalaprojektets anställda besöker Finland 5–17.9.2016.

  Mer information: Salla Mäkelä, FSF:s koordinator för utvecklingssamarbete, tfn 044 7800 220, salla.makela@syl.fi

 • Rosa Nylén har valts till FSF:s första kommunikationspraktikant! Rosa joinar oss redan nu i september. Välkommen!

 • Finlands regering samlades förra veckan till budgetmangling för att fatta beslut om statens budget för nästa år. Budgetmanglingen följde de överenskommelser som gjordes under ramförhandlingarna i våras och planerna i regeringsprogrammet. I den offentliga debatten har det som synts mest varit regeringens sysselsättningsåtgärder och utvecklingen av den offentliga ekonomin, men det fattades även en hel del beslut som rör utbildningen. FSF fick se en av sina viktigaste målsättningar förverkligas: att studerande inkluderas i det allmänna bostadsbidraget. Samtidigt fortsätter ändå regeringen skära i utbildningen.

  » Läs mera

 • Studentrörelsen har redan länge anklagats för att försvara förvärvade förmåner och vara en direkt nejsägare. De senaste åren och Finlands svåra ekonomiska läge har ändå tvingat FSF och studentkårerna att fundera på om det är bättre att välja pest eller kolera – om det är bättre att vid vissa tidpunkter främja realistiska politiska mål eller helt utestänga sig själva från beslutsfattandet genom att motsätta sig allting.

  Jag kom med i studentrörelsen år 2014 och har under de här åren sett lagförslag efter lagförslag som försämrar studiestödet. Studentrörelsen har motsatt sig, skickat brev, mejlat och twittrat beslutsfattare, samt demonstrerat i flera omgångar. Men det är svåra tider. Vi har inte kunnat avvärja nedskärningarna riktade mot studenter och utbildning. Men kan man verkligen säga att studentrörelsen misslyckats i sin intressebevakning?

  » Läs mera

 • Ställningstagande, får publiceras 1.9.2016

  Finlands studentkårers förbund tackar landets regering för beslutet att flytta över studerande studerande till att omfattas av det allmänna bostadsbidraget. I och med det här så kommer det knappa stöd för boende som finns huvudsakligen att inriktas på dem som behöver det mest. Att studerande inkluderas i det allmänna bostadsbidraget får ändå inte leda till att det blir mer komplicerat att söka stöd. På längre sikt vill FSF se ett system för bostadsbidrag som är individuellt och enkelt.

  ”Det är ett steg i rätt riktning att studerande inkluderas i samma system som andra som lyfter bostadsbidrag. Hela regeringen förtjänar ett tack för det här. Vi på FSF och i studentkårerna deltar gladeligen i att implementera lagen. Det är viktigt att det är lätt för studerande att ansöka om bidraget. Bidragssystemet måste också beakta studentlivets särdrag, såsom fluktuerande inkomster och olika boendeformer”, konstaterar FSF:s ordförande Heikki Koponen.

  » Läs mera

 • Ställningstagande
  Får publiceras 30.8.2016

  Finlands regering samlas 31.8–1.9 på Villa Bjälbo för att fatta besluta om budgeten för nästa år. Budgetmanglingen kommer att bekräfta de massiva nedskärningarna i studerandes utkomst som regeringen kom överens om i vårens förhandlingar om budgetramarna. Under samma ramförhandlingar beslöt regeringen att studerande ska omfattas av det allmänna bostadsbidraget. Finlands studentkårers förbund och Finlands gymnasistförbund (SLL) kräver att regeringen i sitt budgetförslag bekräftar den överenskomna ändringen.

  ”Regeringens beslut om drastiska nedskärningar i studiestödet för högskolestuderande är klart så när som på klubbande av lagen. Enligt beslutet som togs under budgetramförhandlingarna skulle regeringens förslag att inkludera studerande i det allmänna bostadsbidraget vara klart innan budgetmanglingen. Än så länge har vi inte sett några konkreta förslag. Tänker regeringen igen svika sitt löfte till studerande?” frågar FSF:s ordförande Heikki Koponen.

  » Läs mera

 • Med Frank App kan man i fortsättningen snabbt och tillförlitligt med ett digitalt studiekort bevisa att man är studerande.

  Frank är studerandes egen förmånstjänst och leverantör av studentlegitimation. Frank lanserar idag måndagen den 22 augusti mobilapplikationen Frank App för operativsystemen iOS och Android. Frank fungerar på finska, svenska och engelska.

  “Det traditionella studiekortet vars giltighet verifieras med en dekal, har knappast förändrats på decennier och det tar 2–3 veckor att få den. Nu får den som betalat sin medlemsavgift till sin studentorganisation sitt digitala kort med alla förmåner inom ett par minuter. Legitimationen är alltid uppdaterad och kortet finns alltid med i telefonen, säger Tiia Lehtola, verkställande direktör för Frank.

  » Läs mera

» Selaa uutisia

 • Utbildningspolitik

  Mellan ministeriet och universiteten pågår som bäst resultatförhandlingar. FSF har nogsamt följt läget. Ministeriet måste respektera universitetens autonomi, men att strategiskt styra dem är inte uteslutet.

  Diskussionen om strukturell utveckling fortsätter. Till exempel projektet Tampere3 framskrider snabbt. FSF har stått i tät kontakt med ministeriet och följt med lokala projekt. FSF har redan länge talat för strukturell utveckling.

  Under budgetförhandlingarna fattade regeringen beslut om att rikta en satsning på 105 miljoner euro till att stöda flexibla studievägar, digitala lärmiljöer och unga forskare. FSF har framfört egna förslag om hur pengarna ska investeras. Vi har föreslagit bl.a. ett riksomfattande tentakvarium.

  Det finns en vilja att reformera inträdesproven. Målet är att unga snabbare ska kunna inleda sina högskolestudier. FSF anser att det finns utvecklingspotential både för studentexamens och för inträdesprovens del. Vi måste komma loss från utantilläsning.

  Evenemang om lärande

  FSF ordnar ett internationellt evenemang om lärande i ett helt nytt format 18–19.10.2017 på Kabelfabriken i Helsingfors. Vi har som mål att samla 4 000 deltagare, varav största delen internationella intressenter och som omfattar såväl politiker, tjänstepersoner, forskare, lärare och utbildare inom lärande, skapare av material, verktyg och teknologi kopplat till lärande samt organisationer som specialiserar sig på utbildningsexport. Vårt evenemang är en officiell del av Finland100-projekten, men vårt mål är att trygga även den fortsatta verksamheten så att lär-evenemanget kunde ordnas regelbundet även efter jubileumsåret.

  På Kabelfabriken kommer vi att skapa ett interaktivt evenemang med många upplevelser för deltagarna och genom evenemanget placera Finland ännu stadigare på kartan som ett världscentrum för utbildning och lärande.

  Internationella frågor

  1) Hur ser sysselsättningen ut för internationella studerande – eller avsaknaden av den?

  Tillsammans med samarbetsparter söker FSF lösningar på en kvistig utmaning som försvagar Finlands konkurrenskraft: Färre än hälften av de internationella studerande som vill stanna i Finland lyckas hitta jobb. Arbetet motsvarar inte alltid deras utbildning och vid exempelvis Helsingfors universitet uppger upp till 36 % av studerande att de upplever att rasism* är ett hinder för att få jobb. FSF försöker identifiera god praxis för att råda bot på det här och filmar studerandes erfarenheter. Stay tuned! (*enligt projektutredningen VALOA, 2012)

  2) Internationell intressebevakning – Finland har nu en representant i styrelsen för takorganisationen för europeiska högskolestuderande.

  European Students’ Unions (ESU) förbundsmöte gick av stapeln 12–13.5.2016 i Norge. En viktig målsättning för den finländska delegationen uppfylldes då SAMOKs Gramoz Shpendi valdes in i förbundsstyrelsen. Via valet får även FSF en direkt kontakt till den europeiska nivån. ESU utövar inflytande bland annat på Bolognaprocessen och arbetar för att trygga studerandes rättigheter. FSF jobbar även med direkt intressebevakning gentemot exempelvis Europaparlamentet.

  3) Problemfri mobilitet! Europeiska unionen underlättar visumkraven för studerande och forskare.

  Studerande från utanför EU/EES-området får i framtiden stanna för att leta jobb i nio månader efter att de tagit examen. I fortsättningen har studerande rätt att jobba 15 timmar i veckan även då de är i landet som utbytesstuderande. I en del av fallen behöver den studerande inte ens lämna in en ny ansökan, utan det räcker att hen endast meddelar om flytten. Genom det här hoppas man att öka Europas konkurrenskraft på det internationella utbildningsfältet. Mer information:http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20160512214927950

  Utvecklingssamarbete

  1) Organisationer tar skada av att finska staten skär ned bistånd – FSF omorganiserar sitt utvecklingssamarbete

  2) Temaveckan för utvecklingssamarbete ordnas i år 10–16 oktober.

  I veckan för utvecklingssamarbete deltar åtta studentkårer på olika håll i Finland, ända upp till Rovaniemi. Årets tema fokuserar på FN:s nya målsättning för hållbar utveckling (Agenda 2030) och uppmuntrar studerande att fundera på en hurdan värld de skulle vilja bidra till att skapa innan 2030. Under det veckolånga evenemanget diskuterar vi målsättningar för Agenda 2030 och får studerande att fundera på hur utvecklingsländer syns i deras vardag och tvärtom.

  3) FSF förverkligade under 2013–2015 tillsammans med sin partnerorganisation Afortalecer i Moçambique ett projekt som strävade efter att förbättra läs- och skrivkunskaperna hos elever i 1 och 2 klass. Vid de skolor som deltog i projektet fick 2 628 elever en egen övningsbok som de använde för att öva sig i att skriva. I klassrummen byggdes bokhyllor som fylldes med donationer av sagoböcker.  Lärarna deltog i fortbildning och lärde sig till exempel bättre ta hänsyn till olika slags elever samt inlärningssvårigheter. Enligt lärarna ökade elevernas motivation i och med de nya undervisningsmetoderna. Dessutom fattade Maputo, huvudstaden i Moçambique, intresse för modellen för att utbilda lärare.

  Studenthälsan och sote-reformen

  Social- och hälsovårdsreformen är av stort intresse även för studerande. Vi är speciellt intresserade av studerandehälsovården och framtiden för Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). FSF arbetar för att reformen inte leder till att SHVS läggs ned och för att SHVS i framtiden ska kunna erbjuda alla högskolestuderande hälsovårdstjänster av god kvalitet. Beredningen av lagen om hur hälsovården ska ordnas pågår som bäst. I höst väntar lagstiftningsprocesserna gällande finansiering och valfrihet.

   

  Studiestöd och basinkomst

  Nedskärningarna i studiestödet försvagar ytterligare den sociala tryggheten för högskolestuderande. Under den här regeringsperioden skärs studiestödet med mer än 100 miljoner euro. För de studiestödsnedskärningar som regeringen fattade beslut om under budgetförhandlingarna pågår för närvarande lagberedning. Lagförslagen kommer att sändas på remiss under sommaren. Förberedelser för att flytta över studerande till det allmänna bostadsbidraget pågår också.

  FSF strävar efter att det ska föras en bred och långsiktig samhällsdebatt om studerandenas sociala trygghet. FSF:s mål på längre sikt är en allmän och individuell basinkomst som inte kräver någon motprestation. Vi anser att det är viktigt att studerande inkluderas i basinkomstförsöket.

   

 • 30-åriga Fatim Diarra, studerande i samhällsvetenskaper och socialetik, har valts till FSF:s nya internationella sekreterare.

  Berätta lite om din bakgrund: Var studerar du, hurdana internationella frågor har du arbetat med, har du någon koppling till studentkårerna, osv.

  Jag har studerat samhällspolitik i Jyväskylä och nu även aktivt teologi med huvudämnet socialetik vid Helsingfors universitet. Jag blev biten av den internationella flugan när jag var på utbyte i Kanada i gymnasiet. Ibland måste en resa tillräckligt långt bort för att lära något överraskande om sig själv. Jag har jobbat med internationella ärenden både i Gymnasistförbundet SLL, scouterna och i Finlands Ungdomssamarbete Allians.

  » Jatka lukemista

 • Pressmeddelande 3.6.2016

  Styrelsen för Finlands studentkårers förbund (FSF) har valt Fatim Diarra, 30, till internationell sekretare. Diarra studerar statskunskap och offentlig etik.

  » Jatka lukemista

 • På Lappbrinken håller även forskningsstiftelsen Otus hus. FSF var en av dem som var med om att grunda stiftelsen. Vi intervjuade Otus forskare Tiia om hur vardagen på Otus ser ut och vilka undersökning som pågår just nu.

  Vad är Otus och vad gör ni?

  Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus är en mångdisciplinär, allmännyttig sakkunnigorganisation som vet allt om studerande. Nästan allt åtminstone. På Otus utförs olika utredningar och forskning kopplad till studier samt utvecklingsarbete och utbildning kopplat till dessa. Vårt material är omfattande och av hög kvalitet och vi kan därför producera allmänt tillämpbar kunskap om allt från yrkesstuderande till högskolestuderande samt om all världens teman kopplade till studier, specialgrupper inom utbildningen, studenters hälsa och välbefinnande, studenters arbete och utkomst, jämställdhet och jämlikhet bland studerande samt utbildningspolitik.

  Otus grundades år 1989. Stiftelsen ger årligen ut flera utredningar och rapporter på olika teman inom studier och utbildning. Otus samarbetar med många olika organisationer inom den offentliga sektorn, tredje sektorn och företag för att förbättra studerandes ställning och välbefinnande. För närvarande har Otus sju idérika forskar-utvecklare med totalt 39 års erfarenhet av sakkunnigarbete inom studier och utbildning samt pedagogisk och samhällsvetenskaplig bakgrund. En särskild styrka som Otus har är vår tillämpade och mångsidiga metodkunskap.

  » Jatka lukemista

 • FSF:s kansli semestrar ungefär från midsommar till andra veckan i augusti (24.6–7.8.2016). Under sommarsemestrarna jourar vi enligt följande:

  Generalsekreterare Eero Manninen 23.6–3.7

  Ordförande Heikki Koponen 4–10.7

  Hela styrelsen samt generalsekreteraren 11–17.7

  Vice ordförande Siiri Nousiainen 18–24.7

  Generalsekreterare Eero Manninen 25–31.7

  Ordförande Heikki Koponen 1–7.8
  De personer som har jour nås bäst per telefon. FSF:s nyhetsbrev Sylofonen utkommer nästa gång i augusti. Våra kontaktuppgifter hittar du på FSF:s webbplats: http://www.syl.fi/se/kontakt/.

  Vi på FSF önskar er alla en riktigt solig och uppiggande sommar!

 • Ställningstagande

  Får publiceras må 4.4

   

  De obundna studentorganisationerna är oroliga för den finländska utbildningens framtid. Utbildningsnyheterna har varit dyster läsning det senaste året: Ökningen av utbildningsnivån i Finland har stannat av och sackar efter andra OECD-länder[1], finska ungas läsförmåga har försämrats[2], allt fler har en cynisk inställning till skolan och bland studerande ökar utmattning och psykiska problem. Omfattande nedskärningar kastar en mörk skugga över utbildningsväsendet. Studerandena befarar att även de kommande budgetförhandlingarna ska gå åt utbildningen.

  » Jatka lukemista

 • Ställningstagande

  Får publiceras 30.3.2016 kl. 9

  Studentorganisationerna är oroliga för studerandehälsovårdens ställning vid reformen inom social- och hälsovården. Vi kräver att regeringen omgående fäster uppmärksamhet vid studerandenas hälsotillstånd, kvaliteten på hälsovårdstjänster samt tillgången till och resurseringen av tjänster. Beslutsfattarna måste i reformen av social- och hälsovården se till att det finns en fungerande helhet av lagstiftning för studerandehälsovården. Studerandehälsovården ska även i fortsättningen vara en central del av hälsovården.

  Beslutsfattarna måste i samband med sote-reformen se till att studerandehälsovården utgör en egen enhetlig helhet som samlar den bästa expertisen i specialfrågor som gäller studieförmåga och studerandes välmående. Genom starka helheter inom studerandehälsovården kan vi åtgärda den underresursering, bristande åtkomligheten och de splittrade tjänsterna som studerandehälsovården nu lider av.

  Studentorganisationerna anser att alla studerande från och med andra stadiet i framtiden ska omfattas av likvärdiga hälsovårdstjänster. Endast genom en hälsovård av god kvalitet och som omfattar alla stadier av studier kan vi säkerställa att problem effektivt förebyggs och åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. För högskolestuderandenas del är det skäl att verkställa studerandehälsovården genom Studenternas hälsovårdsstiftelse, som är specialiserad på det och har verksamhet i hela landet.

  En studerande som mår bra orkar studera, avlägger examen inom utsatt tid och inleder sin arbetskarriär i ett tidigt skede. Genom att påverka hälsovanor kan vi även förebygga sjukdomar senare i livet. Då studerande i tid får de förebyggande tjänster de behöver inom studerandehälsovården, så är de friskare i arbetslivet och kan ha längre arbetskarriärer. Det medför även mindre statliga utgifter orsakade av dyrare specialhälsovårdstjänsterna, sociala kostnader och uteblivna skatteintäkter.

  Mer information:

  Ordförande Nicholas Kujala (Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS), tfn 044 277 8669, fornamn.efternamn@skolungdom.fi

  Ordförande Rene Stolt (Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU), tfn 040 966 9966, fornamn.efternamn@osku.info

  Ordförande Jasmina Khabbal (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI), tfn 0451393051

  fornamn.efternamn@sakkinet.fi

  Ordförande Elli Luukkainen (Finlands gymnasistförbund SLL), tfn 050 433 3171, fornamn.efternamn@lukio.fi

  Vice ordförande Sonja Raitamäki (Finlands studerandekårers förbund – SAMOK), tfn 050 389 1001, fornamn.efternamn@samok.fi

  Ordförande Heikki Koponen (Finlands studentkårers förbund FSF), p. 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

 • 18.3.2016

  FSF:s kansli stillnar för ungefär en vecka över påsk 21–28.3.2016 då såväl personalen som styrelsen håller ledigt. Vi återvänder till kansliet tisdag 29 mars efter att ha ätit oss mätta på chokladägg.

  I brådskande ärenden kan du kontakta ordförande Heikki Koponen (fornamn.efternamn@syl.fi, tfn 044 906 5007 och från onsdag 23.3 vice ordförande Siiri Nousiainen (fornamn.efternamn@syl.fi, tfn 044 906 5005).

  Vi på FSF önskar er alla en riktigt solig och avslappnande påsk!

 • 151121_SYL_kuva_liittokokous_hallitus2016_540x343px_nettisivuille (ID 10194)

  7.1.2016

  Styrelsen för Finlands studentkårers förbund (FSF) för år 2016 har hållit sitt konstituerande möte och fördelat ansvarsområden mellan styrelsemedlemmarna.

  Styrelsen fattade även beslut om fadderkårerna. I enlighet med fungerande traditionell praxis håller FSF regelbundet kontakt med sina medlemsorganisationer, studentkårerna. Fadderkårer har utsetts för varje styrelsemedlem. Det är lätt för studentkårens aktiva att kontakta sin styrelsefadder i olika frågor de funderar över.

  » Jatka lukemista

 • Arbetsplatsannons 15.8.2011

  Finlands studentkårers förbund (FSF) rf anställer en planerare som föräldraledighetsvikarie fr.o.m. 10.10.2011 inom ett projekt som främjar studieförmågan.

  Inom Kyky-projektet främjas universitetsstuderandes studieförmåga genom att utveckla verksamheten inom universitetssamfunden. Målet med projektet är att etablera arbetet med att främja studieförmågan i universitetssamfundens verksamhet samt att främja studenternas integration, delaktighet och föreningsaktivitet. Projektet producerar information, kunskap, samarbetsmodeller samt redskap för att främja studieförmågan. Projektet genomförs i samarbete med Aalto-universitetet och Tammerfors universitet samt studentkårerna. Det är en del i projektet Campus Conexus II – studieförmåga och gemenskap i högskolorna. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet är tidsbundet och pågår till slutet av år 2013.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • Med Frank App kan man i fortsättningen snabbt och tillförlitligt med ett digitalt studiekort bevisa att man är studerande.

  Frank är studerandes egen förmånstjänst och leverantör av studentlegitimation. Frank lanserar idag måndagen den 22 augusti mobilapplikationen Frank App för operativsystemen iOS och Android. Frank fungerar på finska, svenska och engelska.

  “Det traditionella studiekortet vars giltighet verifieras med en dekal, har knappast förändrats på decennier och det tar 2–3 veckor att få den. Nu får den som betalat sin medlemsavgift till sin studentorganisation sitt digitala kort med alla förmåner inom ett par minuter. Legitimationen är alltid uppdaterad och kortet finns alltid med i telefonen, säger Tiia Lehtola, verkställande direktör för Frank.

  Avgiftsfria Frank App kan fritt laddas ned via Google play och App Store. Studerande ska vara medlem av en studentorganisation (studerandekår, studentkår, SAKKI eller Finlands Gymnasistförbund) och närvarande under det pågående läsåret för att kunna aktivera sitt digitala studiekort och för att kunna utnyttja studentrabatterna.

  “Jag anser att studiekortet nu är som sina användare, dvs. mobilt. Jag kan skaffa ett medlemskap i min studerandekår vilken tid som helst på dygnet! Med Frank App kan jag praktiskt direkt genom telefonen se förmånerna i det närliggande området, säger Jyri Niemi, medlem av studentkåren TUO.

  Franks riksomfattande samarbetsparter, såsom FPA och VR har med glädje tagit emot den nya digitala studentlegitimationen. Båda uppmuntrar studenterna att ladda ned applikationen, för då får de exempelvis lunch till studentpris eller en förmånligare tågbiljett också genom att visa upp kortet på telefonens skärm. Det traditionella studiekortet med en gällande läsårsdekal gäller också fortfarande.

  Det internationella studentkortet ISIC ska också snart lansera sitt internationella digitala studentkort. Målet för Frank och ISIC är att i framtiden integrera dessa tjänster för studenter som reser utomlands till en smidig helhet.

  Mer information:
  Frank Students, verkställande direktör Tiia Lehtola, tfn. 040 7713581, tiia@frank.fi

  Frank har grundats 2013 och är studenternas egen förmånstjänst och leverantör av studentlegitimationer. Frank lanserar som första aktör i Finland ett digitalt studiekort avgiftsfritt för studerande. Frank har samlat ihop alla de bästa studentförmånerna i Finland och erbjuder företag en kanal för att nå den stora gruppen av studerande. Frank ägs av studentorganisationerna SAMOK, SAKKI, SLL och FSF samt studentanknutna Kilroy, som är den största resebyrån i Norden för unga och studerande. http://www.frank.fi @frankstudents

 • Pressmeddelande

  Fri att publiceras genast

  Stödjare av kampanjen Morgondag utan rädsla – Organiserad rasism till strafflagen kräver att riksdagsledamöterna agerar för att organiserad rasism ska förbjudas och deltagandet i sådan verksamhet ska kriminaliseras i den finska lagstiftningen. Organisationerna uppmanar alla finländare att underteckna kampanjens vädjan.

  - Vi vill ha en gemensam morgondag utan rädsla. Vi vill se en morgondag där hotelser och trångsynthet inte styr attityder i vårt samhälle. En morgondag där man kan säga ett otvetydigt nej till organiserade rasistiska grupperingar och där myndigheterna har möjligheten att ingripa i sådana grupperingars verksamhet. Man får inte vika en tum för rasism, kräver ordföranden för organisationer som stödjer kampanjen.

  Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) har kritiserat Finland för att även om rasism framkommer i samhället, är antalet domar i rasdiskrimineringsfall väldigt få och fallen prövas sällan i domstolar. Kampanjen har även fått stöd av rättsexperter som har lyft fram att den nuvarande lagstiftningen inte är entydig och borde korrigeras i enlighet med internationella förpliktelser.

  - När den nuvarande lagstiftningen är för mångtydig och inte fungerar i praktiken, har vi som samhälleliga aktörer en förpliktelse att kräva förtydligande av lagstiftningen. Finland har ratificerad konventionen mot rasdiskriminering redan för 46 år sedan. Nu är det äntligen dags att införa skyldigheterna som stadgas i konvetionen till den nationella lagstiftningen, fortsätter ordföranden för organisationer om stödjer kampanjen.

  Morgondag utan rädsla – organiserad rasism till strafflagen är en politiskt obunden medborgarkampanj. Kampanjens mål är att organiserad rasism införs som brott i strafflagen genom ett laginitiativ som har undertecknats av över 100 riksdagsledamöter. Kampanjen samlarpå sin hemsida underskirfter till petitionen som ska ges till riksdagsledamöter i oktober. Redan nu har petitionen samlat svindlande 5000 underskrifter

  Mera information:

  Heikki Koponen, , p. 044 906 5007

  Jaakko Mustakallio, p. 045 652 0589

  Saara Ilvessalo, p. 040 050 4089

   

 • På högskoleorterna letar studerande febrilt bostad nu under hösten. Bristen på bostäder för nya studerande är ett årligen återkommande fenomen som inte visar några tecken på att upphöra. Antalet sökande till studentbostäderna ökade i år bland annat i huvudstadsregionen och Uleåborg. Nödinkvartering av olika slag har ordnats i bland annat Tammerfors, Åbo och Joensuu.

  ”Att öka produktionen av studentbostäder skulle innebära fler lediga bostäder i tillväxtcentra. Det skulle i sin tur underlätta för den målsättning som både Sipiläs regering och kommunerna i tillväxtcentra har : att öka bostadsproduktionen och arbetskraftens rörlighet. FSF har konkreta lösningar och vill erbjuda regeringen och tillväxtcentra dem,” konstaterar ordförande Heikki Koponen vid Finlands studentkårers förbund (FSF).

  Studerandes behov av bostäder är oundvikligen störst i stora tillväxtcentra där läroanstalterna ligger. Ju färre studentbostäder som erbjuds, desto mer tävlar studerande med andra om hyresbostäder till överkomligt pris. Den hårda konkurrensen om bostäder på den fria hyresmarknaden försvagar alla låginkomsttagares möjligheter att flytta till tillväxtcentra, vilket i sin tur gör utvecklingen av och den ekonomiska tillväxten för områden långsammare. Vi närmar oss ett läge där exempelvis studerande eller barnträdgårdslärare inte har råd att bo i till exempel Helsingfors.

  Hyrorna för studentbostäder i tillväxtcentra är lägre än marknadshyrorna, medan hyrorna på den fria marknaden i sin tur ofta är för höga för studerande. För närvarande slukar boendekostnader lejonparten av studerandenas inkomst – boendekostnaderna utgör den största enskilda utgiftsposten för studerande. Studerande använder i medeltal 511,68 euro per månad för boendekostnader, vilket är långt över hälften av medelinkomsten.

  ”Att öka produktionen av studentbostäder med överkomliga hyror skulle också underlätta studerandes ekonomi och på så sätt möjliggöra högskolestudier oberoende av hur tjock den egna eller föräldrarnas plånbok är. Vi måste få fart på byggandet av studentbostäder!” betonar FSF:s styrelsemedlem Ella Keski-Panula.

  Mer information:

  Heikki Koponen, FSF:s ordförande, tfn 044 906 5007, heikki.koponen@syl.fi

  Turkka Sinisalo, socialpolitisk sekreterare vid FSF, tfn 041 515 2227, turkka.sinisalo@syl.fi

   

 • ”Gratis prevention är en grundläggande sexuell rättighet”, betonar Heikki Koponen, ordförande för Finlands studentkårers förbund (FSF). Unga har rätt till hälsa och ingen ska behöva förlita sig på avbrytande av havandeskap. FSF vill se lagen definiera att kommuner och studerandehälsovården ska erbjuda gratis preventivmedel åt alla under 25 års ålder. Unga ska avgiftsfritt ha tillgång till såväl hormonell prevention som kondomer.

  Ansvaret för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) ligger på kommunerna och studerandehälsovården. Genom att ändra lagen kan vi trygga gratis preventivmedel jämlikt för alla unga på olika håll i Finland. Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för välfärd och hälsa (THL) har rekommenderat kommunerna att effektivisera tjänsterna inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

  Användningen av preventivmedel ökar om de är gratis. I de kommuner som erbjuder gratis preventivmedel har det skett en avsevärd minskning av aborter och sexuellt överförbara infektioner bland unga. Till exempel i Rauma, som erbjudit unga gratis prevention sedan år 2011, har antalet klamydiafall bland unga under 20 minskat med en tredjedel. Det uppskattas att Rauma sparar 100 000 euro årligen genom att erbjuda gratis preventivmedel.

  ”Även om de ekonomiska besparingarna som gratis preventivmedel medför för hälsovårdsutgifterna är avsevärda, så är det viktigaste att unga hålls friska och välmående och inte behöver genomgå abort. Flest aborter görs i åldersgruppen 20–24-åringar. De unga som ingår i den här gruppen är ofta mindre bemedlade studerande för vilka utgifterna för preventivmedel kan vara orimligt stora”, kommenterar FSF:s styrelsemedlem Annu Komulainen.

  Vid sidan av gratis preventivmedel så bör även mer uppmärksamhet fästas vid ungas beteende i relation till sexuell hälsa. FSF kräver mångsidiga lågtröskeltjänster för prevention; tjänster där unga får råd och handledning gällande säkert sex, att ingripa i och söka hjälp vid sexuellt våld, samt hälsorisker kopplade till sex, exempelvis könssjukdomar. Även hbtiq-personer ska beaktas som användare av tjänsterna.

  Mer information:

  Heikki Koponen, ordförande, tfn 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

  Annu Komulainen, styrelsemedlem (välbefinnande), tfn 044 906 5004, fornamn.efternamn@syl.fi

   

 • FSF:s kansli semestrar ungefär från midsommar till andra veckan i augusti (24.6–7.8.2016). Under sommarsemestrarna jourar vi enligt följande:

  Generalsekreterare Eero Manninen 23.6–3.7

  Ordförande Heikki Koponen 4–10.7

  Hela styrelsen samt generalsekreteraren 11–17.7

  Vice ordförande Siiri Nousiainen 18–24.7

  Generalsekreterare Eero Manninen 25–31.7

  Ordförande Heikki Koponen 1–7.8
  De personer som har jour nås bäst per telefon. FSF:s nyhetsbrev Sylofonen utkommer nästa gång i augusti. Våra kontaktuppgifter hittar du på FSF:s webbplats: http://www.syl.fi/se/kontakt/.

  Vi på FSF önskar er alla en riktigt solig och uppiggande sommar!

 • Styrelsen för Finlands studentkårers förbund (FSF) har utnämnt politices magister Niina Jurva, 30, till koordinator för samhällelig påverkan. Jurva jobbar nu som utbildningspolitisk sekreterare vid FSF och utnämningen är en ny position som tillkommer hens tidigare arbetsbeskrivning.

  Koordinatorn för samhällspåverkan ansvarar för schemaläggningen av förbundets intressebevakningsarbete och stöder särskilt förbundets styrelse i dess påverkansarbete. Under det följande året kommer Jurva att tillsammans med förbundets generalsekreterare, ordförande och intressebevakningssekretariatet utveckla en ny arbetsbeskrivning för FSF.

  Utvecklingsprojektet och den nya positionen är en del av förbundets utvecklingsplan som utarbetades år 2015 utifrån förslagen från en utvecklingsgrupp. Målet är en allt mer effektiv intressebevakning för studerande.

  Mer information:

  FSF:s generalsekreterare Juha Töyrylä, tfn 041 515 2229

  Niina Jurva, tfn  041 515 2230

 • Meddelande
  Får publiceras 26.4.2016

  Finlands studentkårers förbund (FSF) rf tar fasta på den utmaning som projektet för Finlands 100-årsjubileum slängt ut och inleder ett projekt för att göra Finland till världens centrum för lärande. FSF lämnade igår in en bidragsansökan för samhälleliga projekt som förstärker Finlands framtid kopplade till Finlands 100-årsjubileum.

  Vi har redan börjat sätta ihop ett team för att förverkliga projektet. Bland andra Akava, Finlands näringsliv EK, FFC och STTK har anmält sitt stöd för projektet. Vi hoppas samla en så mångsidig skara samhälleliga aktörer som möjligt bakom projektet.

  ”Finland är känt som ett av världens ledande länder inom kompetens och utbildning, och det ska vi vara även i framtiden. Vi vill göra Finland till en plats dit folk kommer för att lära sig om lärande”, berättar FSF:s ordförande Heikki Koponen. ”Det första steget är att hösten 2017 arrangera världens mångsidigaste evenemang inom lärande. Evenemanget förverkligas i enlighet med jubileumsårets tema tillsammans med näringslivet, medborgarorganisationer och den offentliga sektorn. Alla är varmt välkomna med i att göra Finland till världens centrum för lärande!”

  Uppbyggnaden av ett världscentrum för lärande fortsätter långsiktigt under flera år. En självständig organisation grundas i anslutning till projektet och den kommer trygga kontinuiteten efter jubileumsåret. Åren 2016–2017 koordinerar FSF projektet och att arrangera evenemanget tillsammans med våra samarbetsparter. Välkommen med!

  Mer information:

  Ordförande Heikki Koponen, (tfn 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi)

   

 • Översättning av pressmeddelande som ursprungligen publicerades 1.4.2016

   

  Filosofie magister Eero Manninen, 31, har valts till generalsekreterare för Finlands studentkårers förbund. Manninen är för närvarande anställd som generalsekreterare för studentkåren vid Uleåborgs universitet. Före sitt nuvarande uppdrag har Manninen skött ett flertal olika uppgifter vid sin studentkår. Hen har även mångsidig erfarenhet av olika förtroende- och styrelseuppdrag. Manninen är känd som en aktiv och omtyckt aktör inom den finska studentrörelsen.

  ”Det är helt super att få jobba för en bättre framtid för studerande tillsammans med de andra på FSF”, ler Manninen. ”FSF och studentrörelsen befinner sig i en väldigt utmanande sits både nu och de närmaste åren. Därför måste vi under de tre kommande åren utveckla vårt förbund och vår verksamhet så vi har ännu större genomslagskraft”, fortsätter hen. ”FSF utför ett arbete som är av avgörande betydelse för hela Finlands framtid och jag vill vara med och utföra det arbetet tillsammans med hela studentrörelsen i god anda.”

  Processen att utse en generalsekreterare hade flera skeden och i lämplighetsbedömningen samarbetade FSF med Mercuri Urval. Styrelsen fattade beslutet utgående från intervjuerna och lämplighetsbedömningarna.

  Generalsekreteraren leder förbundet tillsammans med styrelsen. Hen fokuserar särskilt på intressebevakning, ekonomi, strategisk utveckling samt på att vara chef för våra åtta sakkunniga. Generalsekreterarens mandatperiod är på tre år.

  Manninen inleder introduktionen i arbetet under maj månad. Hen tar över själva posten som generalsekreterare under augusti månad då nuvarande generalsekreteraren Juha Töyrylä avslutar sin tid vid förbundet.

  Mer information:

  ordförande Heikki Koponen, 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

  Eero Manninen, 045 631 7145, eero.manninen@oyy.fi

 • Ställningstagande

  Får publiceras må 4.4

   

  De obundna studentorganisationerna är oroliga för den finländska utbildningens framtid. Utbildningsnyheterna har varit dyster läsning det senaste året: Ökningen av utbildningsnivån i Finland har stannat av och sackar efter andra OECD-länder[1], finska ungas läsförmåga har försämrats[2], allt fler har en cynisk inställning till skolan och bland studerande ökar utmattning och psykiska problem. Omfattande nedskärningar kastar en mörk skugga över utbildningsväsendet. Studerandena befarar att även de kommande budgetförhandlingarna ska gå åt utbildningen.

  ”Politikerna motiverar ofta nedskärningarna genom att säga att de inte vill lämna efter sig skulder som deras barn ska betala av. Vi som representerar de unga befarar att regeringen genom sina beslut eventuellt kan balansera statsfinanserna, men i stället lämnar efter sig en mycket tyngre skuldbörda i form av en utbildningsskuld”, rasar studentorganisationernas ordförande. Att på alla stadier skära i småbarnsfostran och i utbildning medför sämre kvalitet inom den internationellt erkända utbildningen i Finland och naggar framtidens kompetens i kanterna. För de lärare som sägs upp eller studerande som lämnas vind för våg gör det ingen skillnad hur otrevliga besluten känts för dem som fattat dem.

  Tidigare nedskärningar under den förra och den pågående regeringsperioden har utarmat läroanstalter på andra och tredje stadiet runt om i Finland. De som arrangerar utbildning kan inte förnya utbildningssystemet så att det bättre skulle motsvara framtida behov då nya beslut om nedskärningar samtidigt fattas inför varje regeringsprogram och förhandlingar om budget och budgetramar. Det går inte att förnya utbildningssystemet utan adekvata resurser, utan proffs och forskare som är engagerade i utbildningen, utan att satsa tillräckligt på studerandenas studieförmåga och att de klarar sig ekonomiskt.

  ”Vi har bara ett önskemål inför budgetförhandlingarna: återställ studerande ungas framtidstro!” säger ordförandena.

  Organisationerna har jour vid förhandlingarna om budgetramarna och en pop-up-restaurang ”Studentköket”. Beslutsfattarna får smaka på traditionella studentläckerheter kl. 7.30. Via jippot vill organisationerna påminna budgetförhandlarna om vilka konsekvenser nedskärningarna i studiestödet har för studerandenas redan tidigare ohållbart svaga ekonomi.

   

  Mer information:

  Ordförande Henna Hirvonen (Akavan opiskelijat) tfn. 040 768 1365,fornamn.efternamn@akava.fi

  Ordförande Eero Rämö (Finlands Ungdomssamarbete – Allians) tfn 040 539 2737, fornamn.efternamn@alli.fi

  Ordförande Nicholas Kujala (Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf) tfn. 044 277 8669, fornamn.efternamn@skolungdom.fi

  Ordförande Bennie Wardi (Studerandenas Idrottsförbund – OLL) tfn 044 780 0211, fornamn.efternamn@oll.fi

  Ordförande Jasmina Khabbal (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI), tfn 045 139 3051, fornamn.efternamn@sakkinet.fi

  Ordförande Elli Luukkainen (Finlands gymnasistförbund SLL), tfn 050 433 3171, fornamn.efternamn@lukio.fi

  Ordförande Rene Stolt (Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU Ry) tfn. 044 977 6356, fornamn.efternamn@osku.info

  Ordförande Jemi Heinilä (Finlands studerandekårers förbund – SAMOK), tfn 050 389 1000, fornamn.efternamn@samok.fi

  Ordförande Heikki Koponen (Finlands studentkårers förbund – FSF), tfn 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

  Ordförande Emma Koskimaa (STTK-Opiskelijat) tfn. 0405487938,fornamn.efternamn@sttk.fi

   

  1) http://www.hs.fi/kotimaa/a1448337176460

  2) http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/09/07/nuorten-lukutaito-rapistuu-huono-osaisuus-selittava-tekija

 • Ställningstagande

  30.3.2016 kl.

   

  Studentorganisationerna är oroliga för studerandehälsovårdens ställning vid reformen inom social- och hälsovården. Vi kräver att regeringen omgående fäster uppmärksamhet vid studerandenas hälsotillstånd, kvaliteten på hälsovårdstjänster samt tillgången till och resurseringen av tjänster. Beslutsfattarna måste i reformen av social- och hälsovården se till att det finns en fungerande helhet av lagstiftning för studerandehälsovården. Studerandehälsovården ska även i fortsättningen vara en central del av hälsovården.

  Beslutsfattarna måste i samband med sote-reformen se till att studerandehälsovården utgör en egen enhetlig helhet som samlar den bästa expertisen i specialfrågor som gäller studieförmåga och studerandes välmående. Genom starka helheter inom studerandehälsovården kan vi åtgärda den underresursering, bristande åtkomligheten och de splittrade tjänsterna som studerandehälsovården nu lider av.

  Studentorganisationerna anser att alla studerande från och med andra stadiet i framtiden ska omfattas av likvärdiga hälsovårdstjänster. Endast genom en hälsovård av god kvalitet och som omfattar alla stadier av studier kan vi säkerställa att problem effektivt förebyggs och åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. För högskolestuderandenas del är det skäl att verkställa studerandehälsovården genom Studenternas hälsovårdsstiftelse, som är specialiserad på det och har verksamhet i hela landet.

  En studerande som mår bra orkar studera, avlägger examen inom utsatt tid och inleder sin arbetskarriär i ett tidigt skede. Genom att påverka hälsovanor kan vi även förebygga sjukdomar senare i livet. Då studerande i tid får de förebyggande tjänster de behöver inom studerandehälsovården, så är de friskare i arbetslivet och kan ha längre arbetskarriärer. Det medför även mindre statliga utgifter orsakade av dyrare specialhälsovårdstjänsterna, sociala kostnader och uteblivna skatteintäkter.

  Mer information:

  Ordförande Nicholas Kujala (Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS), tfn 044 277

  8669, fornamn.efternamn@skolungdom.fi

  Ordförande Rene Stolt (Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU), tfn 040 966 9966,

  fornamn.efternamn@osku.info

  Ordförande Jasmina Khabbal (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI), tfn

  fornamn.efternamn@sakkinet.fi

  Ordförande Elli Luukkainen (Finlands gymnasistförbund SLL), tfn 050 433 3171,

  fornamn.efternamn@lukio.fi

  Vice ordförande Sonja Raitamäki (Finlands studerandekårers förbund – SAMOK), tfn 050

  389 1001, fornamn.efternamn@samok.fi

  Ordförande Heikki Koponen (Finlands studentkårers förbund FSF), p. 044 906 5007,

  fornamn.efternamn@syl.fi

» Selaa uutisia