Suomen ylioppilaskuntien liitto

Nytt

 • ”Gratis prevention är en grundläggande sexuell rättighet”, betonar Heikki Koponen, ordförande för Finlands studentkårers förbund (FSF). Unga har rätt till hälsa och ingen ska behöva förlita sig på avbrytande av havandeskap. FSF vill se lagen definiera att kommuner och studerandehälsovården ska erbjuda gratis preventivmedel åt alla under 25 års ålder. Unga ska avgiftsfritt ha tillgång till såväl hormonell prevention som kondomer.

  » Läs mera

 • Pressmeddelande 15.7.2016

  Fritt för publicering

  De obundnda studerande- och ungdomsorganisationerna delar ut pensionskakan till alla närvarande idag 15.7 klockan 14:20 vid SuomiAreenas MTV-scen i Björneborg.  Föreningarna delar ut 178 kakbitar, där varje kakbit representerar en miljard euros andel av arbetspensionssystemets investeringsförmögenhet.

  » Läs mera

 • Utbildningspolitik

  Mellan ministeriet och universiteten pågår som bäst resultatförhandlingar. FSF har nogsamt följt läget. Ministeriet måste respektera universitetens autonomi, men att strategiskt styra dem är inte uteslutet.

  Diskussionen om strukturell utveckling fortsätter. Till exempel projektet Tampere3 framskrider snabbt. FSF har stått i tät kontakt med ministeriet och följt med lokala projekt. FSF har redan länge talat för strukturell utveckling.

  Under budgetförhandlingarna fattade regeringen beslut om att rikta en satsning på 105 miljoner euro till att stöda flexibla studievägar, digitala lärmiljöer och unga forskare. FSF har framfört egna förslag om hur pengarna ska investeras. Vi har föreslagit bl.a. ett riksomfattande tentakvarium.

  Det finns en vilja att reformera inträdesproven. Målet är att unga snabbare ska kunna inleda sina högskolestudier. FSF anser att det finns utvecklingspotential både för studentexamens och för inträdesprovens del. Vi måste komma loss från utantilläsning.

  Evenemang om lärande

  FSF ordnar ett internationellt evenemang om lärande i ett helt nytt format 18–19.10.2017 på Kabelfabriken i Helsingfors. Vi har som mål att samla 4 000 deltagare, varav största delen internationella intressenter och som omfattar såväl politiker, tjänstepersoner, forskare, lärare och utbildare inom lärande, skapare av material, verktyg och teknologi kopplat till lärande samt organisationer som specialiserar sig på utbildningsexport. Vårt evenemang är en officiell del av Finland100-projekten, men vårt mål är att trygga även den fortsatta verksamheten så att lär-evenemanget kunde ordnas regelbundet även efter jubileumsåret.

  På Kabelfabriken kommer vi att skapa ett interaktivt evenemang med många upplevelser för deltagarna och genom evenemanget placera Finland ännu stadigare på kartan som ett världscentrum för utbildning och lärande.

  Internationella frågor

  1) Hur ser sysselsättningen ut för internationella studerande – eller avsaknaden av den?

  Tillsammans med samarbetsparter söker FSF lösningar på en kvistig utmaning som försvagar Finlands konkurrenskraft: Färre än hälften av de internationella studerande som vill stanna i Finland lyckas hitta jobb. Arbetet motsvarar inte alltid deras utbildning och vid exempelvis Helsingfors universitet uppger upp till 36 % av studerande att de upplever att rasism* är ett hinder för att få jobb. FSF försöker identifiera god praxis för att råda bot på det här och filmar studerandes erfarenheter. Stay tuned! (*enligt projektutredningen VALOA, 2012)

  2) Internationell intressebevakning – Finland har nu en representant i styrelsen för takorganisationen för europeiska högskolestuderande.

  European Students’ Unions (ESU) förbundsmöte gick av stapeln 12–13.5.2016 i Norge. En viktig målsättning för den finländska delegationen uppfylldes då SAMOKs Gramoz Shpendi valdes in i förbundsstyrelsen. Via valet får även FSF en direkt kontakt till den europeiska nivån. ESU utövar inflytande bland annat på Bolognaprocessen och arbetar för att trygga studerandes rättigheter. FSF jobbar även med direkt intressebevakning gentemot exempelvis Europaparlamentet.

  3) Problemfri mobilitet! Europeiska unionen underlättar visumkraven för studerande och forskare.

  Studerande från utanför EU/EES-området får i framtiden stanna för att leta jobb i nio månader efter att de tagit examen. I fortsättningen har studerande rätt att jobba 15 timmar i veckan även då de är i landet som utbytesstuderande. I en del av fallen behöver den studerande inte ens lämna in en ny ansökan, utan det räcker att hen endast meddelar om flytten. Genom det här hoppas man att öka Europas konkurrenskraft på det internationella utbildningsfältet. Mer information:http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20160512214927950

  Utvecklingssamarbete

  1) Organisationer tar skada av att finska staten skär ned bistånd – FSF omorganiserar sitt utvecklingssamarbete

  2) Temaveckan för utvecklingssamarbete ordnas i år 10–16 oktober.

  I veckan för utvecklingssamarbete deltar åtta studentkårer på olika håll i Finland, ända upp till Rovaniemi. Årets tema fokuserar på FN:s nya målsättning för hållbar utveckling (Agenda 2030) och uppmuntrar studerande att fundera på en hurdan värld de skulle vilja bidra till att skapa innan 2030. Under det veckolånga evenemanget diskuterar vi målsättningar för Agenda 2030 och får studerande att fundera på hur utvecklingsländer syns i deras vardag och tvärtom.

  3) FSF förverkligade under 2013–2015 tillsammans med sin partnerorganisation Afortalecer i Moçambique ett projekt som strävade efter att förbättra läs- och skrivkunskaperna hos elever i 1 och 2 klass. Vid de skolor som deltog i projektet fick 2 628 elever en egen övningsbok som de använde för att öva sig i att skriva. I klassrummen byggdes bokhyllor som fylldes med donationer av sagoböcker.  Lärarna deltog i fortbildning och lärde sig till exempel bättre ta hänsyn till olika slags elever samt inlärningssvårigheter. Enligt lärarna ökade elevernas motivation i och med de nya undervisningsmetoderna. Dessutom fattade Maputo, huvudstaden i Moçambique, intresse för modellen för att utbilda lärare.

  Studenthälsan och sote-reformen

  Social- och hälsovårdsreformen är av stort intresse även för studerande. Vi är speciellt intresserade av studerandehälsovården och framtiden för Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). FSF arbetar för att reformen inte leder till att SHVS läggs ned och för att SHVS i framtiden ska kunna erbjuda alla högskolestuderande hälsovårdstjänster av god kvalitet. Beredningen av lagen om hur hälsovården ska ordnas pågår som bäst. I höst väntar lagstiftningsprocesserna gällande finansiering och valfrihet.

   

  Studiestöd och basinkomst

  Nedskärningarna i studiestödet försvagar ytterligare den sociala tryggheten för högskolestuderande. Under den här regeringsperioden skärs studiestödet med mer än 100 miljoner euro. För de studiestödsnedskärningar som regeringen fattade beslut om under budgetförhandlingarna pågår för närvarande lagberedning. Lagförslagen kommer att sändas på remiss under sommaren. Förberedelser för att flytta över studerande till det allmänna bostadsbidraget pågår också.

  FSF strävar efter att det ska föras en bred och långsiktig samhällsdebatt om studerandenas sociala trygghet. FSF:s mål på längre sikt är en allmän och individuell basinkomst som inte kräver någon motprestation. Vi anser att det är viktigt att studerande inkluderas i basinkomstförsöket.

   

 • 30-åriga Fatim Diarra, studerande i samhällsvetenskaper och socialetik, har valts till FSF:s nya internationella sekreterare.

  Berätta lite om din bakgrund: Var studerar du, hurdana internationella frågor har du arbetat med, har du någon koppling till studentkårerna, osv.

  Jag har studerat samhällspolitik i Jyväskylä och nu även aktivt teologi med huvudämnet socialetik vid Helsingfors universitet. Jag blev biten av den internationella flugan när jag var på utbyte i Kanada i gymnasiet. Ibland måste en resa tillräckligt långt bort för att lära något överraskande om sig själv. Jag har jobbat med internationella ärenden både i Gymnasistförbundet SLL, scouterna och i Finlands Ungdomssamarbete Allians.

  » Läs mera

 • Pressmeddelande 3.6.2016

  Styrelsen för Finlands studentkårers förbund (FSF) har valt Fatim Diarra, 30, till internationell sekretare. Diarra studerar statskunskap och offentlig etik.

  » Läs mera

 • På Lappbrinken håller även forskningsstiftelsen Otus hus. FSF var en av dem som var med om att grunda stiftelsen. Vi intervjuade Otus forskare Tiia om hur vardagen på Otus ser ut och vilka undersökning som pågår just nu.

  Vad är Otus och vad gör ni?

  Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus är en mångdisciplinär, allmännyttig sakkunnigorganisation som vet allt om studerande. Nästan allt åtminstone. På Otus utförs olika utredningar och forskning kopplad till studier samt utvecklingsarbete och utbildning kopplat till dessa. Vårt material är omfattande och av hög kvalitet och vi kan därför producera allmänt tillämpbar kunskap om allt från yrkesstuderande till högskolestuderande samt om all världens teman kopplade till studier, specialgrupper inom utbildningen, studenters hälsa och välbefinnande, studenters arbete och utkomst, jämställdhet och jämlikhet bland studerande samt utbildningspolitik.

  Otus grundades år 1989. Stiftelsen ger årligen ut flera utredningar och rapporter på olika teman inom studier och utbildning. Otus samarbetar med många olika organisationer inom den offentliga sektorn, tredje sektorn och företag för att förbättra studerandes ställning och välbefinnande. För närvarande har Otus sju idérika forskar-utvecklare med totalt 39 års erfarenhet av sakkunnigarbete inom studier och utbildning samt pedagogisk och samhällsvetenskaplig bakgrund. En särskild styrka som Otus har är vår tillämpade och mångsidiga metodkunskap.

  » Läs mera

 • Siiri Nousiainen, Alviina Alametsä och Cecilia Pellosniemi deltog som representanter för FSF i European Students’ Unions (ESU) förbundsmöte och seminariet Global Student Voice 9–14.5.2016 i Bergen, Norge. ESUs medlemmar, de europeiska studentorganisationerna, sammankommer till förbundsmöte två gånger per år för att fatta beslut om exempelvis riktlinjerna för den gemensamma EU-intressebevakningen och välja ledamöterna i ESUs styrelsen.

  Klockan är 01.30 – på natten. Finslipningen av medlemsstrategin inför behandlingen följande eftermiddag pågår fortfarande under gruppmötet. Efter en alldeles för kort nattsömn fortsätter förbundsmötet på morgonen. Jag satt i mötessalen från morgon till kväll, med undantag av några matpauser – totalt cirka 18 timmar.

  » Läs mera

 • Att det talas om inträdesprov är ett tecken på att sommaren nalkar. Tusentals unga förbereder sig för närvarande för kommande utmaningar. Många av dem är sådana som skrivit studenten i vår, som byter ut gymnasieböcker mot litteratur för inträdesproven. En av regeringens målsättningar är att snabbare får ut unga i arbetslivet, och det försöker regeringen få till stånd genom att unga snabbare skulle gå från andra stadiet till högre studier.

  Kriterierna i antagningen av studerande delar in debattörerna i två läger. Det ena betonar inträdesproven i den grad att de ifrågasätter betydelsen av studentskrivningarna. Det andra lägret i sin tur talar vitt och brett om att öka betydelsen av studentskrivningarna i antagningen av studerande.

  » Läs mera

 • FSF:s styrelsemedlem Alviina Alametsä och internationella sekreterare Cecilia Pellosniemi deltog i april i det femte ASEM Rectors’ Conference and Students’ Forum i Prag. Vid evenemanget, som ordnades av stiftelsen Asia-Europe Foundation (ASEF), fick studenter från Asien och Europa möta varandra, arbetslivets representanter och rektorer. Dagarna bestod av workshoppar, paneler och att dela erfarenheter. Under resan utarbetade vi gemensamma asiatisk-europeiska rekommendationer för politik för att utveckla högre utbildning, arbetslivskoppling och rörlighet. Alviina drog en av arbetsgrupperna som jobbade med rekommendationerna och Cecilia var i rollen som sekreterare med om att fila på den slutliga versionen av rekommendationerna under den nattliga arbetsgruppen.

  » Läs mera

 • Kina är ett land som alltid får mig att förundra mig över olika saker. För inte så länge sedan kom jag hem från en resa till Peking, och väl hemma kändes de vardagliga bekymren och tankarna plötsligt flera storleksklasser mindre. Mentalt kämpar jag ännu med att fördela den förändringstakt jag såg i Kina till förståeliga delar och pussla ihop dem med verkligheten hemma i Finland.

  Samma dag jag kom hem såg jag i Yles nyhetsflöde ett utmärkt exempel på kinesisk snabbhet och ambition. I en nyhet rapporterade Yle att utvecklingsbanken för landsbygden i Kina under de följande fyra åren avser investera 400 miljarder euro i utveckling av landsbygden. Helheten är kopplad till den kinesiska statens målsättning att under de kommande fyra åren eliminera fattigdom helt och hållet i Kina.

  » Läs mera

» Selaa uutisia

 • Utbildningspolitik

  Mellan ministeriet och universiteten pågår som bäst resultatförhandlingar. FSF har nogsamt följt läget. Ministeriet måste respektera universitetens autonomi, men att strategiskt styra dem är inte uteslutet.

  Diskussionen om strukturell utveckling fortsätter. Till exempel projektet Tampere3 framskrider snabbt. FSF har stått i tät kontakt med ministeriet och följt med lokala projekt. FSF har redan länge talat för strukturell utveckling.

  Under budgetförhandlingarna fattade regeringen beslut om att rikta en satsning på 105 miljoner euro till att stöda flexibla studievägar, digitala lärmiljöer och unga forskare. FSF har framfört egna förslag om hur pengarna ska investeras. Vi har föreslagit bl.a. ett riksomfattande tentakvarium.

  Det finns en vilja att reformera inträdesproven. Målet är att unga snabbare ska kunna inleda sina högskolestudier. FSF anser att det finns utvecklingspotential både för studentexamens och för inträdesprovens del. Vi måste komma loss från utantilläsning.

  Evenemang om lärande

  FSF ordnar ett internationellt evenemang om lärande i ett helt nytt format 18–19.10.2017 på Kabelfabriken i Helsingfors. Vi har som mål att samla 4 000 deltagare, varav största delen internationella intressenter och som omfattar såväl politiker, tjänstepersoner, forskare, lärare och utbildare inom lärande, skapare av material, verktyg och teknologi kopplat till lärande samt organisationer som specialiserar sig på utbildningsexport. Vårt evenemang är en officiell del av Finland100-projekten, men vårt mål är att trygga även den fortsatta verksamheten så att lär-evenemanget kunde ordnas regelbundet även efter jubileumsåret.

  På Kabelfabriken kommer vi att skapa ett interaktivt evenemang med många upplevelser för deltagarna och genom evenemanget placera Finland ännu stadigare på kartan som ett världscentrum för utbildning och lärande.

  Internationella frågor

  1) Hur ser sysselsättningen ut för internationella studerande – eller avsaknaden av den?

  Tillsammans med samarbetsparter söker FSF lösningar på en kvistig utmaning som försvagar Finlands konkurrenskraft: Färre än hälften av de internationella studerande som vill stanna i Finland lyckas hitta jobb. Arbetet motsvarar inte alltid deras utbildning och vid exempelvis Helsingfors universitet uppger upp till 36 % av studerande att de upplever att rasism* är ett hinder för att få jobb. FSF försöker identifiera god praxis för att råda bot på det här och filmar studerandes erfarenheter. Stay tuned! (*enligt projektutredningen VALOA, 2012)

  2) Internationell intressebevakning – Finland har nu en representant i styrelsen för takorganisationen för europeiska högskolestuderande.

  European Students’ Unions (ESU) förbundsmöte gick av stapeln 12–13.5.2016 i Norge. En viktig målsättning för den finländska delegationen uppfylldes då SAMOKs Gramoz Shpendi valdes in i förbundsstyrelsen. Via valet får även FSF en direkt kontakt till den europeiska nivån. ESU utövar inflytande bland annat på Bolognaprocessen och arbetar för att trygga studerandes rättigheter. FSF jobbar även med direkt intressebevakning gentemot exempelvis Europaparlamentet.

  3) Problemfri mobilitet! Europeiska unionen underlättar visumkraven för studerande och forskare.

  Studerande från utanför EU/EES-området får i framtiden stanna för att leta jobb i nio månader efter att de tagit examen. I fortsättningen har studerande rätt att jobba 15 timmar i veckan även då de är i landet som utbytesstuderande. I en del av fallen behöver den studerande inte ens lämna in en ny ansökan, utan det räcker att hen endast meddelar om flytten. Genom det här hoppas man att öka Europas konkurrenskraft på det internationella utbildningsfältet. Mer information:http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20160512214927950

  Utvecklingssamarbete

  1) Organisationer tar skada av att finska staten skär ned bistånd – FSF omorganiserar sitt utvecklingssamarbete

  2) Temaveckan för utvecklingssamarbete ordnas i år 10–16 oktober.

  I veckan för utvecklingssamarbete deltar åtta studentkårer på olika håll i Finland, ända upp till Rovaniemi. Årets tema fokuserar på FN:s nya målsättning för hållbar utveckling (Agenda 2030) och uppmuntrar studerande att fundera på en hurdan värld de skulle vilja bidra till att skapa innan 2030. Under det veckolånga evenemanget diskuterar vi målsättningar för Agenda 2030 och får studerande att fundera på hur utvecklingsländer syns i deras vardag och tvärtom.

  3) FSF förverkligade under 2013–2015 tillsammans med sin partnerorganisation Afortalecer i Moçambique ett projekt som strävade efter att förbättra läs- och skrivkunskaperna hos elever i 1 och 2 klass. Vid de skolor som deltog i projektet fick 2 628 elever en egen övningsbok som de använde för att öva sig i att skriva. I klassrummen byggdes bokhyllor som fylldes med donationer av sagoböcker.  Lärarna deltog i fortbildning och lärde sig till exempel bättre ta hänsyn till olika slags elever samt inlärningssvårigheter. Enligt lärarna ökade elevernas motivation i och med de nya undervisningsmetoderna. Dessutom fattade Maputo, huvudstaden i Moçambique, intresse för modellen för att utbilda lärare.

  Studenthälsan och sote-reformen

  Social- och hälsovårdsreformen är av stort intresse även för studerande. Vi är speciellt intresserade av studerandehälsovården och framtiden för Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). FSF arbetar för att reformen inte leder till att SHVS läggs ned och för att SHVS i framtiden ska kunna erbjuda alla högskolestuderande hälsovårdstjänster av god kvalitet. Beredningen av lagen om hur hälsovården ska ordnas pågår som bäst. I höst väntar lagstiftningsprocesserna gällande finansiering och valfrihet.

   

  Studiestöd och basinkomst

  Nedskärningarna i studiestödet försvagar ytterligare den sociala tryggheten för högskolestuderande. Under den här regeringsperioden skärs studiestödet med mer än 100 miljoner euro. För de studiestödsnedskärningar som regeringen fattade beslut om under budgetförhandlingarna pågår för närvarande lagberedning. Lagförslagen kommer att sändas på remiss under sommaren. Förberedelser för att flytta över studerande till det allmänna bostadsbidraget pågår också.

  FSF strävar efter att det ska föras en bred och långsiktig samhällsdebatt om studerandenas sociala trygghet. FSF:s mål på längre sikt är en allmän och individuell basinkomst som inte kräver någon motprestation. Vi anser att det är viktigt att studerande inkluderas i basinkomstförsöket.

   

 • 30-åriga Fatim Diarra, studerande i samhällsvetenskaper och socialetik, har valts till FSF:s nya internationella sekreterare.

  Berätta lite om din bakgrund: Var studerar du, hurdana internationella frågor har du arbetat med, har du någon koppling till studentkårerna, osv.

  Jag har studerat samhällspolitik i Jyväskylä och nu även aktivt teologi med huvudämnet socialetik vid Helsingfors universitet. Jag blev biten av den internationella flugan när jag var på utbyte i Kanada i gymnasiet. Ibland måste en resa tillräckligt långt bort för att lära något överraskande om sig själv. Jag har jobbat med internationella ärenden både i Gymnasistförbundet SLL, scouterna och i Finlands Ungdomssamarbete Allians.

  » Jatka lukemista

 • Pressmeddelande 3.6.2016

  Styrelsen för Finlands studentkårers förbund (FSF) har valt Fatim Diarra, 30, till internationell sekretare. Diarra studerar statskunskap och offentlig etik.

  » Jatka lukemista

 • På Lappbrinken håller även forskningsstiftelsen Otus hus. FSF var en av dem som var med om att grunda stiftelsen. Vi intervjuade Otus forskare Tiia om hur vardagen på Otus ser ut och vilka undersökning som pågår just nu.

  Vad är Otus och vad gör ni?

  Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus är en mångdisciplinär, allmännyttig sakkunnigorganisation som vet allt om studerande. Nästan allt åtminstone. På Otus utförs olika utredningar och forskning kopplad till studier samt utvecklingsarbete och utbildning kopplat till dessa. Vårt material är omfattande och av hög kvalitet och vi kan därför producera allmänt tillämpbar kunskap om allt från yrkesstuderande till högskolestuderande samt om all världens teman kopplade till studier, specialgrupper inom utbildningen, studenters hälsa och välbefinnande, studenters arbete och utkomst, jämställdhet och jämlikhet bland studerande samt utbildningspolitik.

  Otus grundades år 1989. Stiftelsen ger årligen ut flera utredningar och rapporter på olika teman inom studier och utbildning. Otus samarbetar med många olika organisationer inom den offentliga sektorn, tredje sektorn och företag för att förbättra studerandes ställning och välbefinnande. För närvarande har Otus sju idérika forskar-utvecklare med totalt 39 års erfarenhet av sakkunnigarbete inom studier och utbildning samt pedagogisk och samhällsvetenskaplig bakgrund. En särskild styrka som Otus har är vår tillämpade och mångsidiga metodkunskap.

  » Jatka lukemista

 • FSF:s kansli semestrar ungefär från midsommar till andra veckan i augusti (24.6–7.8.2016). Under sommarsemestrarna jourar vi enligt följande:

  Generalsekreterare Eero Manninen 23.6–3.7

  Ordförande Heikki Koponen 4–10.7

  Hela styrelsen samt generalsekreteraren 11–17.7

  Vice ordförande Siiri Nousiainen 18–24.7

  Generalsekreterare Eero Manninen 25–31.7

  Ordförande Heikki Koponen 1–7.8
  De personer som har jour nås bäst per telefon. FSF:s nyhetsbrev Sylofonen utkommer nästa gång i augusti. Våra kontaktuppgifter hittar du på FSF:s webbplats: http://www.syl.fi/se/kontakt/.

  Vi på FSF önskar er alla en riktigt solig och uppiggande sommar!

 • Ställningstagande

  Får publiceras må 4.4

   

  De obundna studentorganisationerna är oroliga för den finländska utbildningens framtid. Utbildningsnyheterna har varit dyster läsning det senaste året: Ökningen av utbildningsnivån i Finland har stannat av och sackar efter andra OECD-länder[1], finska ungas läsförmåga har försämrats[2], allt fler har en cynisk inställning till skolan och bland studerande ökar utmattning och psykiska problem. Omfattande nedskärningar kastar en mörk skugga över utbildningsväsendet. Studerandena befarar att även de kommande budgetförhandlingarna ska gå åt utbildningen.

  » Jatka lukemista

 • Ställningstagande

  Får publiceras 30.3.2016 kl. 9

  Studentorganisationerna är oroliga för studerandehälsovårdens ställning vid reformen inom social- och hälsovården. Vi kräver att regeringen omgående fäster uppmärksamhet vid studerandenas hälsotillstånd, kvaliteten på hälsovårdstjänster samt tillgången till och resurseringen av tjänster. Beslutsfattarna måste i reformen av social- och hälsovården se till att det finns en fungerande helhet av lagstiftning för studerandehälsovården. Studerandehälsovården ska även i fortsättningen vara en central del av hälsovården.

  Beslutsfattarna måste i samband med sote-reformen se till att studerandehälsovården utgör en egen enhetlig helhet som samlar den bästa expertisen i specialfrågor som gäller studieförmåga och studerandes välmående. Genom starka helheter inom studerandehälsovården kan vi åtgärda den underresursering, bristande åtkomligheten och de splittrade tjänsterna som studerandehälsovården nu lider av.

  Studentorganisationerna anser att alla studerande från och med andra stadiet i framtiden ska omfattas av likvärdiga hälsovårdstjänster. Endast genom en hälsovård av god kvalitet och som omfattar alla stadier av studier kan vi säkerställa att problem effektivt förebyggs och åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. För högskolestuderandenas del är det skäl att verkställa studerandehälsovården genom Studenternas hälsovårdsstiftelse, som är specialiserad på det och har verksamhet i hela landet.

  En studerande som mår bra orkar studera, avlägger examen inom utsatt tid och inleder sin arbetskarriär i ett tidigt skede. Genom att påverka hälsovanor kan vi även förebygga sjukdomar senare i livet. Då studerande i tid får de förebyggande tjänster de behöver inom studerandehälsovården, så är de friskare i arbetslivet och kan ha längre arbetskarriärer. Det medför även mindre statliga utgifter orsakade av dyrare specialhälsovårdstjänsterna, sociala kostnader och uteblivna skatteintäkter.

  Mer information:

  Ordförande Nicholas Kujala (Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS), tfn 044 277 8669, fornamn.efternamn@skolungdom.fi

  Ordförande Rene Stolt (Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU), tfn 040 966 9966, fornamn.efternamn@osku.info

  Ordförande Jasmina Khabbal (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI), tfn 0451393051

  fornamn.efternamn@sakkinet.fi

  Ordförande Elli Luukkainen (Finlands gymnasistförbund SLL), tfn 050 433 3171, fornamn.efternamn@lukio.fi

  Vice ordförande Sonja Raitamäki (Finlands studerandekårers förbund – SAMOK), tfn 050 389 1001, fornamn.efternamn@samok.fi

  Ordförande Heikki Koponen (Finlands studentkårers förbund FSF), p. 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

 • 18.3.2016

  FSF:s kansli stillnar för ungefär en vecka över påsk 21–28.3.2016 då såväl personalen som styrelsen håller ledigt. Vi återvänder till kansliet tisdag 29 mars efter att ha ätit oss mätta på chokladägg.

  I brådskande ärenden kan du kontakta ordförande Heikki Koponen (fornamn.efternamn@syl.fi, tfn 044 906 5007 och från onsdag 23.3 vice ordförande Siiri Nousiainen (fornamn.efternamn@syl.fi, tfn 044 906 5005).

  Vi på FSF önskar er alla en riktigt solig och avslappnande påsk!

 • 151121_SYL_kuva_liittokokous_hallitus2016_540x343px_nettisivuille (ID 10194)

  7.1.2016

  Styrelsen för Finlands studentkårers förbund (FSF) för år 2016 har hållit sitt konstituerande möte och fördelat ansvarsområden mellan styrelsemedlemmarna.

  Styrelsen fattade även beslut om fadderkårerna. I enlighet med fungerande traditionell praxis håller FSF regelbundet kontakt med sina medlemsorganisationer, studentkårerna. Fadderkårer har utsetts för varje styrelsemedlem. Det är lätt för studentkårens aktiva att kontakta sin styrelsefadder i olika frågor de funderar över.

  » Jatka lukemista

 • Arbetsplatsannons 15.8.2011

  Finlands studentkårers förbund (FSF) rf anställer en planerare som föräldraledighetsvikarie fr.o.m. 10.10.2011 inom ett projekt som främjar studieförmågan.

  Inom Kyky-projektet främjas universitetsstuderandes studieförmåga genom att utveckla verksamheten inom universitetssamfunden. Målet med projektet är att etablera arbetet med att främja studieförmågan i universitetssamfundens verksamhet samt att främja studenternas integration, delaktighet och föreningsaktivitet. Projektet producerar information, kunskap, samarbetsmodeller samt redskap för att främja studieförmågan. Projektet genomförs i samarbete med Aalto-universitetet och Tammerfors universitet samt studentkårerna. Det är en del i projektet Campus Conexus II – studieförmåga och gemenskap i högskolorna. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet är tidsbundet och pågår till slutet av år 2013.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • ”Gratis prevention är en grundläggande sexuell rättighet”, betonar Heikki Koponen, ordförande för Finlands studentkårers förbund (FSF). Unga har rätt till hälsa och ingen ska behöva förlita sig på avbrytande av havandeskap. FSF vill se lagen definiera att kommuner och studerandehälsovården ska erbjuda gratis preventivmedel åt alla under 25 års ålder. Unga ska avgiftsfritt ha tillgång till såväl hormonell prevention som kondomer.

  Ansvaret för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) ligger på kommunerna och studerandehälsovården. Genom att ändra lagen kan vi trygga gratis preventivmedel jämlikt för alla unga på olika håll i Finland. Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för välfärd och hälsa (THL) har rekommenderat kommunerna att effektivisera tjänsterna inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

  Användningen av preventivmedel ökar om de är gratis. I de kommuner som erbjuder gratis preventivmedel har det skett en avsevärd minskning av aborter och sexuellt överförbara infektioner bland unga. Till exempel i Rauma, som erbjudit unga gratis prevention sedan år 2011, har antalet klamydiafall bland unga under 20 minskat med en tredjedel. Det uppskattas att Rauma sparar 100 000 euro årligen genom att erbjuda gratis preventivmedel.

  ”Även om de ekonomiska besparingarna som gratis preventivmedel medför för hälsovårdsutgifterna är avsevärda, så är det viktigaste att unga hålls friska och välmående och inte behöver genomgå abort. Flest aborter görs i åldersgruppen 20–24-åringar. De unga som ingår i den här gruppen är ofta mindre bemedlade studerande för vilka utgifterna för preventivmedel kan vara orimligt stora”, kommenterar FSF:s styrelsemedlem Annu Komulainen.

  Vid sidan av gratis preventivmedel så bör även mer uppmärksamhet fästas vid ungas beteende i relation till sexuell hälsa. FSF kräver mångsidiga lågtröskeltjänster för prevention; tjänster där unga får råd och handledning gällande säkert sex, att ingripa i och söka hjälp vid sexuellt våld, samt hälsorisker kopplade till sex, exempelvis könssjukdomar. Även hbtiq-personer ska beaktas som användare av tjänsterna.

  Mer information:

  Heikki Koponen, ordförande, tfn 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

  Annu Komulainen, styrelsemedlem (välbefinnande), tfn 044 906 5004, fornamn.efternamn@syl.fi

   

 • FSF:s kansli semestrar ungefär från midsommar till andra veckan i augusti (24.6–7.8.2016). Under sommarsemestrarna jourar vi enligt följande:

  Generalsekreterare Eero Manninen 23.6–3.7

  Ordförande Heikki Koponen 4–10.7

  Hela styrelsen samt generalsekreteraren 11–17.7

  Vice ordförande Siiri Nousiainen 18–24.7

  Generalsekreterare Eero Manninen 25–31.7

  Ordförande Heikki Koponen 1–7.8
  De personer som har jour nås bäst per telefon. FSF:s nyhetsbrev Sylofonen utkommer nästa gång i augusti. Våra kontaktuppgifter hittar du på FSF:s webbplats: http://www.syl.fi/se/kontakt/.

  Vi på FSF önskar er alla en riktigt solig och uppiggande sommar!

 • Styrelsen för Finlands studentkårers förbund (FSF) har utnämnt politices magister Niina Jurva, 30, till koordinator för samhällelig påverkan. Jurva jobbar nu som utbildningspolitisk sekreterare vid FSF och utnämningen är en ny position som tillkommer hens tidigare arbetsbeskrivning.

  Koordinatorn för samhällspåverkan ansvarar för schemaläggningen av förbundets intressebevakningsarbete och stöder särskilt förbundets styrelse i dess påverkansarbete. Under det följande året kommer Jurva att tillsammans med förbundets generalsekreterare, ordförande och intressebevakningssekretariatet utveckla en ny arbetsbeskrivning för FSF.

  Utvecklingsprojektet och den nya positionen är en del av förbundets utvecklingsplan som utarbetades år 2015 utifrån förslagen från en utvecklingsgrupp. Målet är en allt mer effektiv intressebevakning för studerande.

  Mer information:

  FSF:s generalsekreterare Juha Töyrylä, tfn 041 515 2229

  Niina Jurva, tfn  041 515 2230

 • Meddelande
  Får publiceras 26.4.2016

  Finlands studentkårers förbund (FSF) rf tar fasta på den utmaning som projektet för Finlands 100-årsjubileum slängt ut och inleder ett projekt för att göra Finland till världens centrum för lärande. FSF lämnade igår in en bidragsansökan för samhälleliga projekt som förstärker Finlands framtid kopplade till Finlands 100-årsjubileum.

  Vi har redan börjat sätta ihop ett team för att förverkliga projektet. Bland andra Akava, Finlands näringsliv EK, FFC och STTK har anmält sitt stöd för projektet. Vi hoppas samla en så mångsidig skara samhälleliga aktörer som möjligt bakom projektet.

  ”Finland är känt som ett av världens ledande länder inom kompetens och utbildning, och det ska vi vara även i framtiden. Vi vill göra Finland till en plats dit folk kommer för att lära sig om lärande”, berättar FSF:s ordförande Heikki Koponen. ”Det första steget är att hösten 2017 arrangera världens mångsidigaste evenemang inom lärande. Evenemanget förverkligas i enlighet med jubileumsårets tema tillsammans med näringslivet, medborgarorganisationer och den offentliga sektorn. Alla är varmt välkomna med i att göra Finland till världens centrum för lärande!”

  Uppbyggnaden av ett världscentrum för lärande fortsätter långsiktigt under flera år. En självständig organisation grundas i anslutning till projektet och den kommer trygga kontinuiteten efter jubileumsåret. Åren 2016–2017 koordinerar FSF projektet och att arrangera evenemanget tillsammans med våra samarbetsparter. Välkommen med!

  Mer information:

  Ordförande Heikki Koponen, (tfn 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi)

   

 • Översättning av pressmeddelande som ursprungligen publicerades 1.4.2016

   

  Filosofie magister Eero Manninen, 31, har valts till generalsekreterare för Finlands studentkårers förbund. Manninen är för närvarande anställd som generalsekreterare för studentkåren vid Uleåborgs universitet. Före sitt nuvarande uppdrag har Manninen skött ett flertal olika uppgifter vid sin studentkår. Hen har även mångsidig erfarenhet av olika förtroende- och styrelseuppdrag. Manninen är känd som en aktiv och omtyckt aktör inom den finska studentrörelsen.

  ”Det är helt super att få jobba för en bättre framtid för studerande tillsammans med de andra på FSF”, ler Manninen. ”FSF och studentrörelsen befinner sig i en väldigt utmanande sits både nu och de närmaste åren. Därför måste vi under de tre kommande åren utveckla vårt förbund och vår verksamhet så vi har ännu större genomslagskraft”, fortsätter hen. ”FSF utför ett arbete som är av avgörande betydelse för hela Finlands framtid och jag vill vara med och utföra det arbetet tillsammans med hela studentrörelsen i god anda.”

  Processen att utse en generalsekreterare hade flera skeden och i lämplighetsbedömningen samarbetade FSF med Mercuri Urval. Styrelsen fattade beslutet utgående från intervjuerna och lämplighetsbedömningarna.

  Generalsekreteraren leder förbundet tillsammans med styrelsen. Hen fokuserar särskilt på intressebevakning, ekonomi, strategisk utveckling samt på att vara chef för våra åtta sakkunniga. Generalsekreterarens mandatperiod är på tre år.

  Manninen inleder introduktionen i arbetet under maj månad. Hen tar över själva posten som generalsekreterare under augusti månad då nuvarande generalsekreteraren Juha Töyrylä avslutar sin tid vid förbundet.

  Mer information:

  ordförande Heikki Koponen, 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

  Eero Manninen, 045 631 7145, eero.manninen@oyy.fi

 • Ställningstagande

  Får publiceras må 4.4

   

  De obundna studentorganisationerna är oroliga för den finländska utbildningens framtid. Utbildningsnyheterna har varit dyster läsning det senaste året: Ökningen av utbildningsnivån i Finland har stannat av och sackar efter andra OECD-länder[1], finska ungas läsförmåga har försämrats[2], allt fler har en cynisk inställning till skolan och bland studerande ökar utmattning och psykiska problem. Omfattande nedskärningar kastar en mörk skugga över utbildningsväsendet. Studerandena befarar att även de kommande budgetförhandlingarna ska gå åt utbildningen.

  ”Politikerna motiverar ofta nedskärningarna genom att säga att de inte vill lämna efter sig skulder som deras barn ska betala av. Vi som representerar de unga befarar att regeringen genom sina beslut eventuellt kan balansera statsfinanserna, men i stället lämnar efter sig en mycket tyngre skuldbörda i form av en utbildningsskuld”, rasar studentorganisationernas ordförande. Att på alla stadier skära i småbarnsfostran och i utbildning medför sämre kvalitet inom den internationellt erkända utbildningen i Finland och naggar framtidens kompetens i kanterna. För de lärare som sägs upp eller studerande som lämnas vind för våg gör det ingen skillnad hur otrevliga besluten känts för dem som fattat dem.

  Tidigare nedskärningar under den förra och den pågående regeringsperioden har utarmat läroanstalter på andra och tredje stadiet runt om i Finland. De som arrangerar utbildning kan inte förnya utbildningssystemet så att det bättre skulle motsvara framtida behov då nya beslut om nedskärningar samtidigt fattas inför varje regeringsprogram och förhandlingar om budget och budgetramar. Det går inte att förnya utbildningssystemet utan adekvata resurser, utan proffs och forskare som är engagerade i utbildningen, utan att satsa tillräckligt på studerandenas studieförmåga och att de klarar sig ekonomiskt.

  ”Vi har bara ett önskemål inför budgetförhandlingarna: återställ studerande ungas framtidstro!” säger ordförandena.

  Organisationerna har jour vid förhandlingarna om budgetramarna och en pop-up-restaurang ”Studentköket”. Beslutsfattarna får smaka på traditionella studentläckerheter kl. 7.30. Via jippot vill organisationerna påminna budgetförhandlarna om vilka konsekvenser nedskärningarna i studiestödet har för studerandenas redan tidigare ohållbart svaga ekonomi.

   

  Mer information:

  Ordförande Henna Hirvonen (Akavan opiskelijat) tfn. 040 768 1365,fornamn.efternamn@akava.fi

  Ordförande Eero Rämö (Finlands Ungdomssamarbete – Allians) tfn 040 539 2737, fornamn.efternamn@alli.fi

  Ordförande Nicholas Kujala (Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf) tfn. 044 277 8669, fornamn.efternamn@skolungdom.fi

  Ordförande Bennie Wardi (Studerandenas Idrottsförbund – OLL) tfn 044 780 0211, fornamn.efternamn@oll.fi

  Ordförande Jasmina Khabbal (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI), tfn 045 139 3051, fornamn.efternamn@sakkinet.fi

  Ordförande Elli Luukkainen (Finlands gymnasistförbund SLL), tfn 050 433 3171, fornamn.efternamn@lukio.fi

  Ordförande Rene Stolt (Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU Ry) tfn. 044 977 6356, fornamn.efternamn@osku.info

  Ordförande Jemi Heinilä (Finlands studerandekårers förbund – SAMOK), tfn 050 389 1000, fornamn.efternamn@samok.fi

  Ordförande Heikki Koponen (Finlands studentkårers förbund – FSF), tfn 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

  Ordförande Emma Koskimaa (STTK-Opiskelijat) tfn. 0405487938,fornamn.efternamn@sttk.fi

   

  1) http://www.hs.fi/kotimaa/a1448337176460

  2) http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/09/07/nuorten-lukutaito-rapistuu-huono-osaisuus-selittava-tekija

 • Ställningstagande

  30.3.2016 kl.

   

  Studentorganisationerna är oroliga för studerandehälsovårdens ställning vid reformen inom social- och hälsovården. Vi kräver att regeringen omgående fäster uppmärksamhet vid studerandenas hälsotillstånd, kvaliteten på hälsovårdstjänster samt tillgången till och resurseringen av tjänster. Beslutsfattarna måste i reformen av social- och hälsovården se till att det finns en fungerande helhet av lagstiftning för studerandehälsovården. Studerandehälsovården ska även i fortsättningen vara en central del av hälsovården.

  Beslutsfattarna måste i samband med sote-reformen se till att studerandehälsovården utgör en egen enhetlig helhet som samlar den bästa expertisen i specialfrågor som gäller studieförmåga och studerandes välmående. Genom starka helheter inom studerandehälsovården kan vi åtgärda den underresursering, bristande åtkomligheten och de splittrade tjänsterna som studerandehälsovården nu lider av.

  Studentorganisationerna anser att alla studerande från och med andra stadiet i framtiden ska omfattas av likvärdiga hälsovårdstjänster. Endast genom en hälsovård av god kvalitet och som omfattar alla stadier av studier kan vi säkerställa att problem effektivt förebyggs och åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. För högskolestuderandenas del är det skäl att verkställa studerandehälsovården genom Studenternas hälsovårdsstiftelse, som är specialiserad på det och har verksamhet i hela landet.

  En studerande som mår bra orkar studera, avlägger examen inom utsatt tid och inleder sin arbetskarriär i ett tidigt skede. Genom att påverka hälsovanor kan vi även förebygga sjukdomar senare i livet. Då studerande i tid får de förebyggande tjänster de behöver inom studerandehälsovården, så är de friskare i arbetslivet och kan ha längre arbetskarriärer. Det medför även mindre statliga utgifter orsakade av dyrare specialhälsovårdstjänsterna, sociala kostnader och uteblivna skatteintäkter.

  Mer information:

  Ordförande Nicholas Kujala (Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS), tfn 044 277

  8669, fornamn.efternamn@skolungdom.fi

  Ordförande Rene Stolt (Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU), tfn 040 966 9966,

  fornamn.efternamn@osku.info

  Ordförande Jasmina Khabbal (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI), tfn

  fornamn.efternamn@sakkinet.fi

  Ordförande Elli Luukkainen (Finlands gymnasistförbund SLL), tfn 050 433 3171,

  fornamn.efternamn@lukio.fi

  Vice ordförande Sonja Raitamäki (Finlands studerandekårers förbund – SAMOK), tfn 050

  389 1001, fornamn.efternamn@samok.fi

  Ordförande Heikki Koponen (Finlands studentkårers förbund FSF), p. 044 906 5007,

  fornamn.efternamn@syl.fi

 • Ställningstagande

  Får publiceras 30.3.2016 kl. 9

  Studentorganisationerna är oroliga för studerandehälsovårdens ställning vid reformen inom social- och hälsovården. Vi kräver att regeringen omgående fäster uppmärksamhet vid studerandenas hälsotillstånd, kvaliteten på hälsovårdstjänster samt tillgången till och resurseringen av tjänster. Beslutsfattarna måste i reformen av social- och hälsovården se till att det finns en fungerande helhet av lagstiftning för studerandehälsovården. Studerandehälsovården ska även i fortsättningen vara en central del av hälsovården.

  Beslutsfattarna måste i samband med sote-reformen se till att studerandehälsovården utgör en egen enhetlig helhet som samlar den bästa expertisen i specialfrågor som gäller studieförmåga och studerandes välmående. Genom starka helheter inom studerandehälsovården kan vi åtgärda den underresursering, bristande åtkomligheten och de splittrade tjänsterna som studerandehälsovården nu lider av.

  Studentorganisationerna anser att alla studerande från och med andra stadiet i framtiden ska omfattas av likvärdiga hälsovårdstjänster. Endast genom en hälsovård av god kvalitet och som omfattar alla stadier av studier kan vi säkerställa att problem effektivt förebyggs och åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. För högskolestuderandenas del är det skäl att verkställa studerandehälsovården genom Studenternas hälsovårdsstiftelse, som är specialiserad på det och har verksamhet i hela landet.

  En studerande som mår bra orkar studera, avlägger examen inom utsatt tid och inleder sin arbetskarriär i ett tidigt skede. Genom att påverka hälsovanor kan vi även förebygga sjukdomar senare i livet. Då studerande i tid får de förebyggande tjänster de behöver inom studerandehälsovården, så är de friskare i arbetslivet och kan ha längre arbetskarriärer. Det medför även mindre statliga utgifter orsakade av dyrare specialhälsovårdstjänsterna, sociala kostnader och uteblivna skatteintäkter.

  Mer information:

  Ordförande Nicholas Kujala (Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS), tfn 044 277 8669, fornamn.efternamn@skolungdom.fi

  Ordförande Rene Stolt (Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU), tfn 040 966 9966, fornamn.efternamn@osku.info

  Ordförande Jasmina Khabbal (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI), tfn 0451393051

  fornamn.efternamn@sakkinet.fi

  Ordförande Elli Luukkainen (Finlands gymnasistförbund SLL), tfn 050 433 3171, fornamn.efternamn@lukio.fi

  Vice ordförande Sonja Raitamäki (Finlands studerandekårers förbund – SAMOK), tfn 050 389 1001, fornamn.efternamn@samok.fi

  Ordförande Heikki Koponen (Finlands studentkårers förbund FSF), p. 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

 •  

  Ställningstagande
  Får publiceras 9.3.2016

  Finlands studerandekårers förbund SAMOK och Finlands studentkårers förbund FSF demonstrerar idag tillsammans med sina medlemsorganisationer och andra stadiets studentorganisationer mot nedskärningar i studiestödet. Tusentals studenter från runt om i Finland förväntas delta i demonstrationen.

  ”Att skära i studiestödet är att ta från den fattigaste befolkningsgruppen vi har och från Finlands framtid. Att öka studiestödets låneandel plus kraftiga nedskärningar i kombination med den osäkra ekonomin och arbetsmarknaden målar upp en dyster framtidsbild för unga som funderar på yrkeshögskole- och universitetsstudier. Det hjälper inte att ekonomiprofessorer upprepar mantrat att studielån är en bra investering – det är ett budskap som är svårt att svälja. Den här regeringen erbjuder unga väldigt lite framtidstro”, konstaterar SAMOKs ordförande Jemi Heinilä.

  ”Vi kan inte annat än förundra oss över det sätt som man i förhandlingarna om regeringsprogrammet kom överens om nedskärningarna i studiestödet. De besparingar som föreslås i regeringsprogrammet, liksom när de ska ske, har sin grund i finansministeriets förslag, som i sin tur grundar sig på uträkningar och en tidtabell som är felaktiga. Nu då även beslutsfattare insett vad ”studiestödsreformen” de facto innebär så förväntar vi oss att de har ryggrad nog att på nytt se över nedskärningarna”, fastslår FSF:s ordförande Heikki Koponen.

  Högskolestuderandena kräver att studerandena inkluderas i en bred och långsiktig diskussion om den sociala tryggheten för studerande. Nuläget, där studiestödet ändras i samband med varje regeringsprogram och förhandlingar om budgetramar och budget, är helt ohållbart både med avseende på studerandena och på studiestödssystemet.

  Mer information:
  Intervjuförfrågningar koordineras fr.o.m. kl. 11 av Milla Halme  050 389 1018

  ordförande Jemi Heinilä, SAMOK                                         ordförande Heikki Koponen, FSF
  jemi.heinilä@samok.fi                                                              heikki.koponen@syl.fi
  050 389 1000                                                                               044 906 5007

 • Ställningstagande

  Får publiceras 1.3.2016

  Förbunden för högskolestuderandena, Finlands studentkårers förbund FSF och Finlands studerandekårers förbund SAMOK, fördömer nedskärningarna i studiestödet som orimliga. Idag publicerades professor Roope Uusitalos utredning om hur nedskärningarna i studiestödet ska genomföras. Studentorganisationerna anser att nedskärningarna utgör ett nytt, skamligt kapitel i Finlands bildningshistoria. ”Regeringen verkar ha övergett den tanke som i decennier varit grundläggande för finsk samhällspolitik – att satsningar på kunskap och utbildning är nyckeln till ett rikare och mer välmående samhälle. Vårt befintliga studiepenningsbetonade studiestödssystem grundades till exempel på 90-talet i djupaste lågkonjunktur. Då var beslutsfattarna klarsynta nog att se det som lönsamt att investera i högre utbildning för befolkningen. Nu inbillar sig regeringen att den ska nå samma resultat genom helt motsatta åtgärder. Det handlar inte endast om pengar, det handlar om värdeval”, konstaterar studentorganisationerna.

  ”De föreslagna nedskärningarna på 150 miljoner euro är orimliga med avseende på studerandenas utkomst: studerandenas sociala trygghet minskar med närmare 100 euro netto per månad. Dessutom elimineras även det sista av den lilla flexibilitet som funnits för studiestödsmånaderna, studielånskompensationen minskas och samtidigt ökas beloppet på studielånet så att studerande då de tar examen kan ha en lånebörda på upp till 30 000 euro på nacken. Det finns ingen annan befolkningsgrupp vars inkomst regeringen kunde skära ned med 25 % och dessutom ha mage att säga att det ökar samhällelig rättvisa”, säger SAMOKs ordförande Jemi Heinilä.

  Unga studerande är redan nu en befolkningsgrupp som har extremt låga inkomster. Studentorganisationerna är genuint oroliga för att en ökning av studielånets andel av studiestödet förvärrar samhällelig ojämlikhet samt gör barn från mindre bemedlade familjer mindre benägna att söka till högre utbildning. ”Redan nu söker sig barn från de fattigaste familjerna till kortare examensinriktade program som är närmare hemorten och undviker att ta lån i betydligt högre grad än studerande från en i snitt högre socioekonomisk bakgrund”, betonar FSF:s ordförande Heikki Koponen.

  Mer information:

  Jemi Heinilä, SAMOKs ordförande, tfn 050 389 1000, jemi.heinila@samok.fi

  Heikki Koponen, FSF:s ordförande, tfn 044 906 5007, heikki.koponen@syl.fi

   

» Selaa uutisia